Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

다운로드

Artiklen vælger en kritisk vinkel på temaet om musik og identitet – med udgangspunkt i nyere filosofi, æstetisk teori og kulturteori – hvori spørgsmålet om såkaldt identitet analyseres under aktuelle vilkår, hvor senmodernitetens globalisering, individualisering og dermed individets frisathed fra traditionelle fællesskaber bliver omsat til et krav om at hver og en skal skabe sin egen identitet, fx gen- nem smagsfællesskaber og socialt ekskluderende fællesskaber i det vedvarende arbejde med at konstruere en „individuel biografi“ nox app player. Heroverfor præsenteres og foreslås alternativt at tænke i eksempler på nye offentlige lyttende rum som fællesskaber, hvori individ og fællesskab er sat sammen i skiftende assemblager som ikke er socialt eller økonomisk ekskluderende, men derimod styrker ret og pligt til at lytte sammen, lytte ud og lytte ind til forskellige stemmer og forskellighed og med (demokratisk) deltagelse og forpligtelse som perspektiv 십전제 다운로드. Artiklens empiri udgøres af hhv. Radiobiograf og lydbaseret installationskunst.

English summary

The article chooses a critical angle on the theme of music and identity – based on modern philosophy, aesthetic theory and cultural theory – where the question of so-called identity is analyzed under present-day conditions. Nowadays, globalization, individualization and thereby the liberation of the individual from traditional communities in late modernity is converted into a requirement that everyone must create their own identity. This can be accomplished, for example, through communities of taste and socially exclusionary communities in the ongoing work of constructing an „individual biography“. Against this, the article alternatively presents and proposes thinking in examples of new public listening spaces as communities in which individual and community are gathered in changing assemblages that are neither socially nor economically exclusionary but in contrast strengthen the right and duty to listen together, listen out and listen in to different voices and diversity with (democratic) participation and commitment as a perspective. The empirical data on which the article is based consists of radio cinema and sound-based installation art.