Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

I 2020 søger vi bidrag til følgende udgivelser:

2020-1 “Forestillede fremtider”

2020-2 “Omnibus”

 

Forslag sendes til redaktionssekretær Asta Christensen Otto, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.

Husk at læse skrivevejledningen på forhånd.

Temanummer 2020-1 om forestillede fremtider

 

Til temanummeret søger vi bidrag, der beskæftiger sig med alle tænkelige aspekter af fremtidens historicitet 초보운전 다운로드. Al nutid – også historiske nutider – indeholder talrige men næppe altid artikulerede forestillinger og forventninger om fremtiden. Megen historisk praksis sigter derfor imod at håndtere eller ligefrem at manipulere fremtiden: Fra rentefod, forsikringsvæsen og pensioner over historiefilosofi og millenarisme til byggeri og fysisk planlægning. Emnerne er utallige. For som Reinhart Koselleck påpeger, udgør forventningshorisonten kernen i alle fortidens fremtider.

Vi efterspørger derfor tekster, der behandler eksempler på fremtidshåndtering til alle tider, i alle former, på alle skalaer, og i alle samfundsmæssige sammenhænge. For vi håber på med udgivelsen at kunne vise emnets centrale placering i historievidenskaben, dets kolossale bredde og – ikke mindst – dets store uudnyttede potentialer 다운로드.

Inden for de senere år har fokus i international forskning især været rettet imod et stærkt stigende engagement i moderniseringsteori og fremtidsforskning efter Anden Verdenskrig. I Mandarins of the Future følger Nils Gilman eksempelvis videnskabelige udviklingsstudiers tætte samspil med den Kolde Krigs internationale politik, og netop udviklingspolitikkens baggrund og udvikling er genstand for Gilbert Rists kritiske analyse i The History of Development. Jenny Andersson viser i The Future of the World, hvordan forskellige former for fremtidsforskning i 1970’erne fjernede sig fra hinanden. Og Egle Rindzevičiūtė påviser i The Power of Systems den matematiske modellerings store betydning for fremtidshåndteringen i både øst og vest 바다 탐험대 옥토넛 시즌4 더 파이널.

Også i studier af det nære og hverdagslige spiller fremtidsfigurationer en rolle. Eksempelvis analyserer etnologen Orvar Löfgren i artiklen Containing the Past, the Present and the Future: Packing a Suitcase, hvorledes en kuffert – og det at pakke den – kan ses som en kondensering og materialisering af både fortid, nutid og mulig fremtid.

I ældre historisk orienteret forskning har interessen i særlig grad samlet sig om fremtidens (og – dermed – historicitetens) idehistorie. Fremhæves kan i den sammenhæng Sven-Eric Liedmans I skuggan av framtiden om, hvordan optagethed af fremtiden har været et af modernitetens klareste kendetegn 스카이림 성모드 다운로드. Historiske forandringers form og forløb behandles indgående i en lang tradition af mere eller mindre historiefilosofisk orientering. Især fremskridtstanken har været genstand for mange undersøgelser, bl.a. Sidney Pollards The Idea of Progress og Tore Frängsmyrs Framsteg eller förfall, mens den pludselige og uforudsigelige forandring belyses i Malcolm Gladwells The Tipping Point.

Et enkelt økonomisk historisk emne, nemlig spørgsmålet om den økonomiske væksts uomgængelighed og ønskelighed under kapitalismen, har været behandlet flittigt siden E.J 한글 손글씨 폰트 다운로드. Mishans The Costs of Economic Growth fra 1967. Matthias Schmelzer har eksempelvis i The Hegemony of Growth påvist OECD’s centrale rolle i vækstparadigmets internationale udbredelse, mens Engerman et al. i antologien Staging Growth undersøger væksten som diskurs og realitet i transnational politik. Endelig indeholder det anselige miljøhistoriske forskningsfelt vedrørende menneskets samspil med det fysiske miljø talrige aspekter af fremtidshåndtering. Det gælder ikke mindst Jacob David Hamblins Arming Mother Nature.

Mens der inden for de senere år er udkommet en del historiske synteser om fremtiden, f.eks c# url 파일 다운로드. Oona Stratherns A Brief History of the Future og Lucian Hölschers Die Entdeckung der Zukunft, er eksplicitte eller implicitte fremtidsforventninger ikke skrevet tydeligt frem inden for mange af historieforskningens temaer.

 

Deadline for indsendelse af artikler er 15. januar 2020. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til temanummeret, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen på kontakt.kulturstudier@gmail.com.

Vi arbejder på at gennemføre en forfatterworkshop af en dags varighed med peer-to-peer feedback på de indsendte manuskrifter i det tidlige forår whl download.

Du kan se mere om tidsskriftet på www.tidsskriftetkulturstudier.dk, hvor du også finder skrivevejledningen.

Send venligst artikelforslag til kontakt.kulturstudier@gmail.com.

Temaredaktion: Anne Folke Henningsen og Bo Fritzbøger, begge SAXO-Instituttet, KU.

 

Litteratur:

Andersson, Jenny 2018: The Future of the World. Futurology, Futurists, and the Post-Cold War Imagination, Oxford UP

Engerman, David C 나쁜 녀석들 더 무비. et al. (red.) 2003: Staging Growth. Modernization, Development, and the Global Cold War, University of Massachusets Press

Frängsmyr, Tore 1980: Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerlandsk tanketradition, Liber Förlag

Gilman, Nils 2003: Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America, The Johns Hopkins UP

Gladwell, Malcolm 2000: The Tipping Point. How little things can make a big difference, Little

Hamblin, Jacob Darwin 2013: Arming Mother Nature. The Birth of Catastrophic Environmentalism, Oxford UP

Hölscher, Lucian  2016: Die Entdeckung der Zukunft, Wallstein

Koselleck, Reinhart 1989: Vergangene Zukunft Youku download. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp

Liedman, Sven-Eric 1997: I skuggan av framtiden. Modernitetans idéhistoria, Bonnier Alba

Löfgren, Orvar 2016: “Containing the Past, the Present and the Future: Packing a Suitcase” In: Croation Journal of Ethnology and Folklore Research 54, no. 1

Mishan, E.J. 1967: The Costs of Economic Growth, Penguin

Pollard, Sidney 1968: The Idea of Progress. History and Society, C.A. Watts

Rindzevičiūtė, Egle 2016: The Power of Systems. How Policy Sciences Opened Up the Cold War World, Cornell University Press

Rist, Gilbert 1997: The History of Development 삼국지13 독음패치 다운로드. From Western Origin to Global Faith, Zed Books

Schmelzer, Matthias 2016: The Hegemony of Growth. The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm, Cambridge UP

Strathern, Oona 2007: A Brief History of the Future, Constable & Robinson

 

2020-2 Omnibus

Kulturstudier udkommer skiftevis som temanummer, hvor artiklerne søges samlet om en fælles problemstilling og som omnibusnummer, hvor de enkelte bidrag står alene.

I denne omgang indkaldes artikler til omnibusnummeret vinteren 2020. Der kan enten indsendes hele artikeludkast til redaktionens bedømmelse eller et kortere abstract, som kan danne udgangspunkt for en videre dialog mellem forfatter og redaktion. På tidsskriftets hjemmeside kan den interesserede se nærmere om Kulturstudiers profil samt de formalia, som artikler skal leve op til. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til Kulturstudier, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen.

Forslag sendes til redaktionssekretær Asta Christensen Otto, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.

Deadline for indlevering af artikler er d. 15. April 2020.