Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Empirisk baserede studier af musik og identitet udføres ofte på basis af interviews, spørgeskemaer, kliniske musikterapi-sessioner, deltagerobservation eller musikterapi-studenters korte, utrykte beretninger om musikken i deres eget liv 다운로드. I denne artikel bygger forfatteren derimod på publicerede selvbiografier. Artiklen beskriver og diskuterer, hvordan trykte selvbiografier fra tre dirigenter kan forstås som udtryk for disse musikeres identitet 다운로드. Hvilke temaer fra erindringen vælger de at fremdrage i selvbiografierne? Hvordan giver de deres liv mening ved at fortælle om det i en selvbiografi 아노하나 극장판 다운로드? Ved at kombinere en musikpsykologisk og en hermeneutisk-litterær tilgang når artiklen frem til, at det på basis af de tre selvbiografier er muligt at skitsere disse tre individuelle musiker-identiteter 다운로드. Selvbiografiens styr- ke er i denne sammenhæng, at den er en fortælling om hele livet, der giver livet mening, formuleret af hovedpersonen. Som hovedpersonens selvrepræsentation fortjener den opmærksomhed 한글 기본 글꼴 다운로드.

English summary

Empirically based studies of music and identity are often carried out on the basis of interviews, questionnaires, clinical music therapy sessions, participant observation or briefly expressed accounts by music therapy students of music in their own lives. In contrast, this article is based on published autobiographies. It describes and discusses how the published autobiographies of three conductors can be understood as an expression of these musicians’ identity. What themes do they choose to highlight from memory in their autobiographies? How does telling about this in their autobiography add meaning to their lives? By combining a music-psychological and a hermeneutic-literary approach, the article concludes that it is possible to outline these three individual musician identities on the basis of the three autobiographies. In this context, the strength of the autobiography is that it is a narrative about the whole of life that makes life meaningful, formulated by the main character. It deserves attention as the main character’s self-presentation.