Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Artiklen diskuterer den ”grundspænding” mellem det nationale og det globale, som kulturarven som begreb og konkret praksis finder betydning i. Et indledende eksempel fra forfatterens feltarbejde ved den historiske slagmark Dybbøl lige nord for den dansk/tyske grænse demonstrerer, hvordan steder og højtideligheder, der tidligere blev opfattet som stærkt nationale, i stigende grad tilskrives transnationale eller sågar universelle værdier 다운로드. Herefter sporer og diskuterer forfatteren forbindelserne mellem national identitet, arkæologien og kulturarven, med reference til 1800tallets nationalromantiske vending ios 11. Særlig opmærksomhed tildeles den tyske præromantiker Johann Gottfried Herder (1744-1803), hvis tanker om sammenhængen mellem folk, nation og kultur fik afgørende betydning for toneangivende danske skikkelser som Adam Oehlenschläger og N.F.S 클로저스 초고속 다운로드. Grundtvig. Forståelsen af kulturarven, som voksede frem i 1800-tallets Danmark, var knyttet til erfaringen af den krisestemning, som blandt andet tabet af Norge 1814 og de slesvigske krige 1848-51 og 1864 hensatte nationen i 다운로드. Dansk kultur og kulturarv blev opfattet som noget grundlæggende skrøbeligt og truet, en præmis som stadig kendetegner megen kulturarvspraksis.

Men parallelt med denne grundlæggende nationale konnotation i kulturarvsbegrebet peger forfatteren på nutidige bevægelser, som peger i en tilsyneladende modsat retning, hvor genstande, steder, monumenter og traditioner i stigende grad søges knyttet til universelle og kosmopolitiske dagsordner og medfølgende værdisæt, som det ses mest rendyrket hos UNESCO 다운로드. Artiklen diskuterer den nyere universalistiske kulturarvstænkning gennem en kritisk analyse af UNESCOs verdensarvsbegreb. Der argumenteres for, at man under  verdensorganisationens diplomatiske og inkluderende sprogbrug aner en relativistisk og romantisk kulturforståelse, der på paradoksal vis fastholder de enkelte ”communities” og kulturer i afsondret og ubrydelig specificitet 다운로드.

Artiklens analytiske strategi er at adressere relationerne og spændingerne mellem de nationale og globale forståelser og niveauer, og at undersøge de lag af fortolkning og forhandling, som er med til at fylde kulturarven med mening og værdi 다운로드. Overordnet er ambitionen at sætte spørgsmålstegn ved relevansen af kategoriske opdelinger af kulturarv i geografiske trin eller koncentriske cirkler, opdelt i fx lokale, nationale og globale niveauer, og i stedet slå til lyd for en kulturanalyse, der interesserer sig for, hvordan sådanne kategorier fremelskes, forhandles og får effekt 다운로드.

English summary

The article discusses the ”basic tension” between the national and the global which characterises cultural heritage as concept and as concrete practice. An introductory example from the author’s field work at the historic battlefield site of Dybbøl just north of the Danish/German border serves to demonstrate how places and ceremonies, formerly seen as profoundly national, are increasingly ascribed transnational or even universal values. The author goes on to trace and discuss the connections between national identity, archaeology and cultural heritage, with reference to the national romantic turn of the 19th century. Special attention is given to Johann Gottfried Herder (1744-1803), the German pre-romantic, whose thoughts about the cohesion between people, nation and culture had a
decisive influence on trendsetting Danish figures such as Adam Oehlenschläger and N.F.S. Grundtvig. The understanding of the cultural heritage which emerged in 19th century Denmark was linked to the experience of the mood of crisis to which the nation had been exposed, inter alia by the loss of Norway in 1814 and the Schleswig Wars of 1848-51 and 1864. Danish culture and cultural heritage came to be seen as denoting something basically fragile and threatened, a premise which is still characteristic of much cultural heritage practice.

But in parallel with this basic national connotation in the concept of cultural heritage, the author identifies contemporary trends pointing in an apparently opposite direction, in which objects, places, monuments and traditions are increasingly linked to universal and cosmopolitan agendas and their appertaining sets of values, something which is seen in its purest forms in UNESCO. The article discusses the recent “global” heritage thinking through a critical analysis of the world heritage concept of UNESCO. It is argued that the diplomatic and inclusive paradigm of the world organization rests upon a relativistic and romantic understanding of the cultural heritage, which paradoxically maintains the individual “communities” and cultures as separate and inviolable entities.

The analytical strategy of the article is to address the relations and tensions between the national and global understandings and levels, and to examine the strata of interpretation and negotiation which help lend meaning and values to the cultural heritage. On a general level, the ambition is to question the relevance of the categoric breakdown of cultural heritage into geographic scales or concentric circles, divided for instance into local, national and global levels, and to advocate a cultural analysis which focuses instead on how and why such categories are fostered, negotiated and obtain effect.