Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Under herregårdenes storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet kom jagterne til at spille en fremtrædende rolle i den højere landadels statusmarkeringer, og en lensgreve gav direkte udtryk for, at han anså dem som en del af den luksus, som var nødvendig for at give standen éclat 물방울 벡터 다운로드. Dette udsagn synes at rumme nøglen til en nærmere forståelse af den højere landadels ekstravagante livsførelse, og det leder tanken hen på teorier udviklet af socialøkonomen Thorstein Veblen og af sociologen Roland Girtler 다운로드. I artiklen diskuteres det, i hvilket omfang Veblens teorier om iøjnefaldende fritid og forbrug og Girtlers teorier om menneskets iboende stræben efter fornemhed kan bidrage til en forståelse af den betydning, som jagten fik for landadelen i den pågældende periode 아는형님 레드벨벳 84회 다운로드. Emnet har tidligere været behandlet i forbindelse med forfatterens bredt anlagt afhandling om herregårdsjagtens historie i Danmark. Her bliver det gjort til genstand for en sammenfattende diskussion ud fra den opfattelse, at landadelen ganske vist anvendte jagterne og andre statusmarkeringer som led i en generel manifestation af adelig suverænitet og eksklusivitet, men at bestræbelserne nok især var drevet af indbyrdes kappestrid og konkurrence om at opnå en højere grad af fornemhed, snarere end at det handlede om at distingvere sig i forhold til det fremvoksende industri- og handelsborgerskab ummy download.

English summary

In the heyday of the manorial estates in the second half of the 19th century, hunting came to play a prominent part in the landed nobility’s demonstrations of its status, and one count bluntly stated that he considered it as part of the luxury which was necessary to lend éclat to his class. This statement seems to hold the key to a closer understanding of the extravagant life style of the landed nobility, and it calls to mind theories developed by Thorstein Veblen, the social economist, and by Roland Girtler, the sociologist. The article discusses to which extent Veblen’s theories on conspicuous leisure and consumption and Girtler’s theories on the innate endeavour of mankind for stateliness may contribute to an understanding of the importance which hunting had for the landed nobility in the period here under review. The subject has been treated before in the author’s broader study of the history of hunting on manorial estates in Denmark. Here, it is made the subject of a concluding discussion, based on the view that the landed nobility did indeed use hunting and other status demonstrations as elements in a general manifestation of noble supremacy and exclusiveness; but their endeavours were motivated more by internal competition for a higher degree of stateliness than by distinguishing themselves vis-à-vis the growing industrial and commercial bourgeoisie.