Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Kulturhistorisk Museum Randers har i de senere år sat øget fokus på byens indvandrerhistorie. I 2003 dokumenterede museet de tyrkiske gæstearbejderes historie, og i 2005 blev der set nærmere på tyrkernes børn. Tyrkerne var den første store gruppe af indvandrere i Randers, men er i antal siden blevet overhalet af bosnierne, hvoraf de første kom til byen som krigsflygtninge i 1993 강남 스타일 뮤비.

Denne artikel er baseret på en undersøgelse af de bosniske krigsflygtninge, som museet foretog henover sommeren 2010. Udover at klarlægge det historiske forløb for bosniernes tilværelse i Randers, giver undersøgelsen gennem tolv interviews et indblik i, hvordan bosnierne er faldet til i byen 곰 통합 코덱. Det beskrives desuden, hvorledes det er at være bosnier i Randers i dag. Interviewgruppen udgjordes af otte kvinder og fire mænd. Blandt kvinderne var der fire, der aldersmæssigt befandt sig i tyverne, mens de resterende befandt sig i henholdsvis trediverne, fyrrerne og halvtredserne 다운로드. For mændenes vedkommende var den ene halvdel i fyrrerne og den anden i halvtredserne.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de mål for integration, som Randers Kommune satte sig, da det fra 1995 stod klart, at de bosniske flygtninge ville blive i byen, på de fleste områder stemte overens med ønskerne fra størstedelen af bosnierne 다운로드. For kommunen blev det i løbet af kort tid det væsentligste, at de mange nye borgere blev i stand til at klare sig selv gennem sprog, beskæftigelse og bolig, mens det for bosniernes vedkommende handlede om hurtigst muligt at komme i gang med det liv, som krig og uvished havde afbrudt 다운로드. At de bosniske flygtninge skulle integreres socialt i det danske fællesskab og gennem danske netværk var af begge parter prioriteret lavere. Selvom kontakten til danskerne i Randers stadig mest er begrænset til arbejde og uddannelse, opfattes bosnierne i Randers i dag, både af dem selv og den danske majoritetsbefolkning, alligevel som den mest velintegrerede større indvandrergruppe i byen 다운로드.

English summary

In recent years, the Museum of Cultural History in Randers has taken an increased interest in the immigration history of the town. In 2003, the museum documented the history of the Turkish guest workers, and in 2005 a closer study was made of the Turkish children. The Turks constsituted the first large group of immigrants into Randers, but numerically they have since been superseded by the Bosnians, the first of whom arrived in the town as war refugees in 1993. The pre- sent article is based on a survey of the Bosnian war refugees which the museum undertook in the summer of 2010. In addition to clarifying the course of events leading to the presence of the Bosnians in Randers, the survey comprises twelve interviews, thereby providing an insight into how the Bosnians have settled in in Randers. It is further described what it is like being a Bosnian in contemporary Randers. The group that was interviewed consisted of eight women and four men. Of the women, four were in their twenties, the remainder were in their thirties, forties and fifties respectively. Of the men, half were in their forties, the other half in their fifties. The survey demonstrated, inter alia, that the goals for integration which were laid down by the Borough of Randers when it was clear in 1995 that the Bosnians would be staying on in the town, were largely in agreement with the wishes of the majority of the Bosnians. For the borough, it quickly became the overriding concern that the many new citizens should become able to fend for themselves with regard to language, jobs and housing, whilst for the Bosnians the important thing was to resume the life that had been interrupted by wars and uncertainty. Both sides assigned less importance to the integration into the Danish community of the Bosnian refugees through Danish networks. Even though their contacts with the ethnic Danes in Randers are still mostly limited to work and education, the Bosnians in Randers are today regarded, both by themselves and by the Danish majority population, as the best integrated major group of immigrants in the town.