Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Artiklen drejer sig om lidelsesfeltet kroniske diffuse smerter, her eksemplificeret med fibromyalgi, hvor patienter ofte bliver hjemløse i et medicinsk og objektiverende behandlingssystem, hvis specialer (ideelt set) gensidigt udelukker hinanden, og hvor fraværet af en diagnose derfor udgør et fundamentalt problem 다운로드. I behandlingsfeltet findes dog også en bio-psyko-social tilgang, og disse to forskellige behandlingsregimer benævnes hhv. som en krObjektiv tilgang og en holistisk subjekt-tilgang 다운로드. Artiklen beskriver gennem empiriske eksempler fra både behandleres og patienters fortællinger, hvordan aktørerne navigerer mellem de to behandlingsregimer, som patienterne nødvendigvis må tilpasse sig i ønsket om accept og hjælp fra begge sider 다운로드. Forfatterne diskuterer endvidere, i hvor høj grad de to behandlingsregimer udgør en egentlig modsætning. Interview og deltagerobservation som grundlag for artiklen er udført blandt behandlere og patienter i 2010 i Danmark 메이즈러너 스코치 트라이얼.

English summary

The article deals with the disease field chronic diffuse pains, here exemplified by fibromyalgia, where patients are frequently rendered homeless in an objectivity focused medical treatment system, whose specialities (ideally seen) are mutually exclusive, and where the absence of a diagnosis therefore poses a fundamental problem. In the treatment field there is, however, also a bio-psycho-social approach, and these two treatment regimes are respectively termed as a chrObjective approach and a holistic subject approach.

By empirical examples, from stories by both therapists and patients, the article describes how the actors navigate between the two treatment regimes, to which the patients must necessarily adapt in their wish for acceptance and assistance from both sides. The authors further discuss to which degree the two treatment regimes are actually incompatible. The interviews and observation of participants, which constitute the empirical basis for the article, were carried out among therapists and patients in Denmark in 2010.